Studia podyplomowe - Pszczelarstwo

Studia podyplomowe „Pszczelarstwo" mają ogólnopolski charakter i są skierowane do osób zainteresowanych ochroną, użytkowaniem i hodowlą pszczół. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników instytucji państwowych odpowiedzialnych za kształtowanie środowiska i prowadzenie gospodarki w sposób uwzględniający potrzebę ochrony bioróżnorodności pszczołowatych w różnych ekosystemach, ze szczególnym uwzględnieniem pszczoły miodnej. Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę z zakresu biologii pszczół dziko żyjących i hodowlanych oraz nabywają umiejętności w zakresie ich użytkowania i hodowli. Zaznajamiają się z potrzebami żywieniowymi pszczół i zasobami pszczelego pokarmu w środowisku. Dowiadują się, jak dbać o wysoką jakość produktów pszczelich. Zapoznają się z metodami zarządzania rodzinami pszczelimi i gospodarstwem pasiecznym. Poznają cechy dobrego sprzętu pszczelarskiego. Nabywają umiejętności praktycznych w zapobieganiu chorobom pszczół i ich wykorzystywaniu do monitoringu skażenia środowiska. Uczą się chronić pszczołowate metodami aktywnej gospodarki rolnej i leśnej.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, zajęć terenowych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego, w tym Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Na studia podyplomowe „Pszczelarstwo” są przyjmowani absolwenci studiów wyższych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK