Regulamin studiów

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
pn. Pszczelarstwo
prowadzonych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

PRZEDMIOT I ZAKRES REGULAMINU

§1

Regulamin studiów podyplomowych pn. Pszczelarstwo, zwanego dalej Regulaminem, określa rolę i obowiązki Kierownika studiów podyplomowych, prawa i obowiązki słuchacza, zasady organizacji studiów podyplomowych i zajęć dydaktycznych, stosowaną skalę ocen do ewaluacji osiągnięć słuchacza, zasady i tryb skreślania z listy słuchaczy, szczegółowe warunki ukończenia studiów oraz postanowienia końcowe.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Uczelni – rozumie się Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 2. Rektorze – rozumie się Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie lub upoważnionego przez niego w odpowiednim zakresie prorektora;
 3. Wydziale – rozumie się Wydział Hodowli i Biologii;
 4. Dziekanie – rozumie się Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii lub upoważnionego przez niego w określonym zakresie prodziekana;
 5. Kierowniku studiów podyplomowych – rozumie się powołanego przez Rektora nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni, który odpowiada za organizację i nadzór nad działalnością studiów podyplomowych.

 

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 3

 1. Na wniosek Dziekana, na podstawie decyzji o utworzeniu studiów podyplomowych Rektor powołuje Kierownika studiów podyplomowych, zwanego dalej Kierownikiem.
 2. Do obowiązków Kierownika należy przeprowadzenie rekrutacji i organizacja procesu kształcenia na tych studiach, w szczególności:
  1) opracowanie planu i harmonogramu zajęć dydaktycznych;
  2) zapewnienie kadry dydaktycznej oraz rezerwacja sal dydaktycznych i laboratoriów wraz z niezbędnym wyposażeniem, umożliwiających prawidłową realizację programu studiów podyplomowych;
  3) nadzór nad realizacją zajęć przez słuchaczy oraz opracowanie planu rozliczenia przedmiotów i innych zajęć;
  4) sporządzanie dokumentacji dotyczącej studiów podyplomowych, w tym wystawianie zaświadczeń o uczestnictwie w studiach podyplomowych – zaświadczenie podpisuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Kierownik rozpatruje indywidualne sprawy słuchaczy i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących toku tych studiów.
 4. Kierownik jest odpowiedzialny za:
  1) przygotowanie indywidualnych porozumień o odpłatności za studia;
  2) udostępnianie na stronie internetowej lub na tablicach ogłoszeń Wydziału wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji zajęć na tych studiach;
  3) kontrolę i nadzór nad terminowością wnoszenia opłat przez słuchaczy;
  4) terminowe przygotowanie i wydanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
  5) przeprowadzenie ewaluacji studiów dla potrzeb oceny jakości kształcenia oraz oceny i doskonalenia programu studiów podyplomowych;
  6) przygotowanie bieżących sprawozdań merytorycznych i finansowych dla Rektora oraz właściwych jednostek administracyjnych Uczelni.
 5. Kierownik odpowiada za prawidłowe rozliczenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez osoby prowadzące te zajęcia i w tym zakresie odpowiada za przygotowanie umów dla prowadzących zajęcia, sporządzanie wymaganych wniosków oraz rozliczenie godzin.
 6. Kierownik sporządza sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji danej edycji studiów podyplomowych.
 7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6, po akceptacji Dziekana składane jest do nadzorującego prorektora, w terminie do 30 dni od zakończenia danej edycji studiów podyplomowych.
 8. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora, Dziekan zawiera ze słuchaczami studiów podyplomowych porozumienie o odpłatności za kształcenie na tych studiach. Umowy o prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych zawiera właściwy prorektor.

§ 4

 1. Kierownik powoływany jest na czas trwania pełnej edycji studiów podyplomowych. Decyzją Rektora powołanie może być odnawiane na czas trwania kolejnych edycji tych studiów.
 2. Na uzasadniony wniosek Kierownika, zaopiniowany przez Dziekana, Rektor może powołać Sekretarza studiów podyplomowych, któremu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

PRAWA I OBOWIĄZKI STUCHACZA

§ 5

 1. Słuchacz jest obowiązany postępować zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu studiów podyplomowych, przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni, wykonywać terminowo i rzetelnie zarządzenia Jej władz i organów.
 2. Słuchacz dba o dobre imię Uczelni oraz szanuje jej tradycje i zwyczaje.
 3. Słuchacz jest obowiązany przestrzegać zasad etyki oraz przepisów prawa o ochronie własności intelektualnej, w tym przygotowywać prace zaliczeniowe z poszanowaniem praw autorskich.
 4. Słuchacz ma prawo do:
  1) udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych programem i planem realizowanych studiów podyplomowych, korzystania z pomocy nauczycieli oraz korzystania z pomieszczeń i urządzeń dydaktycznych, uczestnictwa w prowadzonych przez Uczelnię pracach badawczych lub publikowania na zasadach i w trybie określonym w regulaminach i innych przepisach;
  2) informacji o warunkach, zakresie merytorycznym, formie i terminie uzyskania zaliczenia oraz terminowego ogłoszenia wyników zaliczeń, przy uwzględnieniu zasad dokumentowania przebiegu studiów prowadzonym w uczelnianym systemie informatycznym;
  3) wglądu do prac pisemnych będących podstawą zaliczenia zajęć oraz merytorycznego uzasadnienia uzyskanej oceny;
  4) informacji o zakresie i warunkach prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym dotyczących treści i form zajęć oraz efektów uczenia się, formy przeprowadzenia sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i zaliczania zajęć;
  5) korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno­informacyjnego Uczelni, na zasadach określonych w Uczelni.
 5. Słuchacz traci powyższe prawa z chwilą skreślenia z listy uczestników studiów podyplomowych z powodu nierzetelnego wywiązywania się z obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie oraz z powodu rezygnacji lub zakończenia tych studiów.
 6. 6. Słuchacz obowiązany jest do:
  1) aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach i rodzajach zajęć;
  2) usprawiedliwienia krótkotrwałej nieobecności na zajęciach nie później niż na następnych zajęciach, na których jest obecny, przy czym tryb usprawiedliwiania i sposób uzupełniania zaległości wynikających z nieobecności określa prowadzący zajęcia;
  3) terminowego zaliczania zajęć;
  4) terminowego wnoszenia opłat.
 7. Słuchacz może wyrażać opinię o programie studiów podyplomowych, organizacji toku studiów, nauczycielach akademickich i nauczaniu poprzez aktywne uczestnictwo w ocenie prowadzonej w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, regulowanego odrębnymi przepisami.

ZASADY ORGANIZACJI PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I ZAJEĆ DYDAKTYCZNYCH

§ 6

 1. Studia podyplomowe pn. Pszczelarstwo prowadzone są w języku polskim.
 2. Studia podyplomowe trwają dwa semestry. W każdym semestrze, odbywa się 6 zjazdów piątkowo-sobotnich.
 3. Najpóźniej na 15 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, Kierownik zamieszcza na stronie internetowej terminarz zjazdów. Do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć podawane są: harmonogram zajęć, terminy egzaminów i zaliczeń oraz inne informacje dotyczące zasad studiowania.
 4. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w ramach dwusemestralnych modułów oraz przedmiotów. Kształcenie odbywa się w formie wykładów oraz ćwiczeń specjalistycznych, w tym laboratoryjnych i terenowych.
 5. Podstawową formą kształcenia na studiach podyplomowych są zajęcia wymagające bezpośredniego udziału wykładowców i słuchaczy, realizowane stacjonarnie w siedzibie Uczelni. Dopuszcza się prowadzenie zajęć teoretycznych w formie kształcenia na odległość, z użyciem narzędzi do komunikacji zdalnej.
 6. Prowadzący zajęcia dydaktyczne na pierwszych zajęciach jest zobowiązany określić i podać do wiadomości słuchaczy zasady realizacji oraz warunki i kryteria zaliczenia zajęć.
 7. Zaliczenie końcowe z danego modułu/przedmiotu, polega na łącznej weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wszystkich form prowadzonych zajęć.
 8. Zaliczenia dokonuje oraz ocenę końcową ustala i wpisuje do protokołu osoba prowadząca zajęcia.
 9. W przypadku niemożności dokonania zaliczeń i wpisu przez osobę, o której mowa w ust. 8, czynności te wykonuje koordynator modułu/przedmiotu lub osoba upoważniona przez Kierownika.
 10. Jeśli słuchacz nie uzyska zaliczenia w pierwszym terminie, przysługuje mu prawo do dwukrotnej poprawy oceny w terminach ustalonych z koordynatorem przedmiotu.
 11. Zaliczenia oraz egzaminy poprawkowe mogą odbywać się nie później niż do końca danego semestru, o ile Kierownik nie wyznaczy późniejszego terminu, co dotyczy tylko weryfikacji efektów uczenia się z zajęć realizowanych w pierwszym semestrze studiów podyplomowych.
 12. Dokumentację przebiegu zajęć i dokumentację poświadczającą dokonanie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, przechowuje się zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie studiów.

SKALA OCEN STOSOWANA DO EWALUACJI OSIĄGNIĘĆ SŁUCHACZA

§ 7

 1. Dla egzaminów i zaliczeń na ocenę w Uczelni obowiązuje następująca skala ocen i odpowiadająca im skala w systemie ECTS:
  •  bardzo dobry (bdb) 5,0 = A;
  •  dobry plus (db+) 4,5 = B;
  •  dobry (db) 4,0 = C;
  •  dostateczny plus (dst+) 3,5 = D;
  •  dostateczny (dst) 3,0 = E;
  •  niedostateczny (ndst) 2,0 = F.
 2. Za zaliczone uznaje się przedmioty i moduły, dla których w protokole prowadzonym w uczelnianym systemie elektronicznym dokonano wpisu oceny pozytywnej, tj. co najmniej oceny dostatecznej (3,0).
 3. Dokumentacja toku studiów podyplomowych jest przechowywana w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt w postaci teczki słuchacza.

ZASADY I TRYB SKREŚLANIA Z LISTY SŁUCHACZY

§ 8

 1. Słuchacz traci prawa wynikające z niniejszego Regulaminu z chwilą skreślenia z listy uczestników studiów podyplomowych.
 2. Skreślenie z listy słuchaczy następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora lub osoby przez niego upoważnionej, w przypadku:
  1) niepodjęcia studiów podyplomowych;
  2) pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych;
  3) nieuzyskania zaliczenia z przedmiotów w terminach określonych w planie rozliczenia zajęć;
  4) niedotrzymania warunków zawartych w porozumieniu o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych – w takim przypadku organizator studiów może domagać się refundacji poniesionych kosztów;
  5) niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego;
  6) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 3. Słuchacz może być skreślony z listy uczestników studiów podyplomowych w przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny negatywnej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 7.
 4. Kierownik studiów podyplomowych informuje słuchacza o wszczęciu procedury skreślania. Informacja zostaje przesłana na adres poczty elektronicznej, wskazany w dokumentacji słuchacza.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 9

 1. Warunkami ukończenia studiów podyplomowych są:
  1) uczestnictwo w każdym semestrze w co najmniej 80% realizowanych zajęć z danego przedmiotu/modułu;
  2) osiągnięcie efektów uczenia się określonych w programie studiów, potwierdzone zaliczeniem wszystkich modułów/przedmiotów i uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS;
  3) uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 2. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i modułów ujętych w programie studiów podyplomowych.
 4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem pisemnym i odbywa się nie później niż do zakończenia ostatniego semestru studiów.
 5. Komisja egzaminacyjna powoływana przez Dziekana WHiBZ liczy co najmniej trzy osoby.
 6. Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje treści programowe modułów/przedmiotów ujętych w planie studiów. Aby egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym, należy udzielić co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.
 7. W przypadku uzyskania negatywnej oceny egzaminu dyplomowego, słuchaczowi przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, w terminie ustalonym przez Kierownika.

OCENA KOŃCOWA STUDIÓW

§ 10

 1. 1. Podstawę do ustalenia oceny końcowej zamieszczanej na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych, stanowią pozytywne oceny:
  1) zajęć dydaktycznych – liczona jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych wpisanych w okresie studiów do protokołów zaliczeń zajęć;
  2) egzaminu dyplomowego.
 2. Ocena końcowa studiów podyplomowych jest wyliczana jako suma 70% oceny zajęć dydaktycznych (o której mowa w ust. 1 pkt 1) i 30% oceny z egzaminu dyplomowego (o której mowa w ust. 1 pkt 2).
 3. Celem ustalenia oceny końcowej zamieszczanej na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych, wyniki przeprowadzonych szacunków podawanych z dokładnością do jednej tysięcznej, zaokrągla się następująco: − od 4,510 – bardzo dobry (5,0); − 4,260 – 4,509 – dobry plus (4,5); − 3,760 – 4,259 – dobry (4,0); − 3,260 – 3,759 – dostateczny plus (3,5); − do 3,259 – dostateczny (3,0).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

 1. Dokumenty dotyczące powołania i funkcjonowania studiów podyplomowych przechowywane są w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami decyzje w sprawach studiów podyplomowych podejmuje Rektor.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK