Zasady rekrutacji

Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc w terminie od 1 lipca do 5 września. Rezerwacji miejsca można dokonać składając podanie (bez dodatkowych załączników). Podpisane podanie można przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą stacjonarną. O przyjęciu na listę kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie do 15 września następujących dokumentów:

  • oryginału podpisanego podania skierowanego do Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt,
  • kwestionariusza osobowego,
  • kopii dyplomu ukończenia Studiów Wyższych, oryginał do wglądu,
  • dwa zdjęcia

Koszt uczestnictwa:
5 000,00 zł (2 500,00 zł/semestr). Koszty delegacji i noclegów pokrywają uczestnicy Studiów we własnym zakresie lub zatrudniające ich Zakłady Pracy.

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia i podpisaniu umowy należy dokonać opłaty za I semestr do 30 września, za II semestr do 31 stycznia danego roku akademickiego. Wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  • NIP: 675 000 21 18
  • REGON: 000001815
  • Alior Bank
  • SWIFT: ALBPPLPW
  • IBAN: PL86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
  • dopisek studia podyplomowe „Pszczelarstwo”
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR