Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i przebiega na zasadzie rejestracji on-line w systemie IRK (Internetowy Rejestr Kandydatów).

Rekrutacja rozpoczyna się 15 lipca i trwa do 5 września. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po uzyskaniu informacji z IRK o zakwalifikowaniu na studia należy do 20 września dostarczyć następujące dokumenty:

 • podanie (wydruk z IRK)
 • kwestionariusz osobowy (wydruk z IRK)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • porozumienie o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych link do druku
 • skan potwierdzenia wniesienia opłaty za studia
 • 1 zdjęcie

Dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście na adres

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
  Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
  Piętro I, pokój 106
  telefon: 12 662 41 73

 • lub za pośrednictwem poczty na adres

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  z dopiskiem: studia podyplomowe Pszczelarstwo

Koszt uczestnictwa: Opłata jednorazowa 6 000,00 zł lub w dwóch ratach za I semestr do 30 września, a za semestr II do 31 stycznia danego roku akademickiego. Skan potwierdzenia wniesienia opłaty należy przesłać na adres e-mail: pszczelarstwo@urk.edu.pl,

Wpłaty należy dokonać na konto:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 • NIP: 675 000 21 18
 • REGON: 000001815
 • Alior Bank
 • SWIFT: ALBPPLPW
 • IBAN: PL86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
 • dopisek: imię nazwisko studia podyplomowe „Pszczelarstwo”

Koszty delegacji i noclegów pokrywają uczestnicy Studiów we własnym zakresie lub zatrudniające ich Zakłady Pracy.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK