Wykładowcy
Jerzy Szwagrzyk

Jerzy Szwagrzyk - prof. dr hab. inż., dyrektor Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym UR w Krakowie, kierownik Studiów Podyplomowych Ochrony Przyrody in. Prof. Stefana Myczkowskiego. Główne zainteresowania naukowe to ekologia populacji drzew i zbiorowisk leśnych. Autor ponad 160 publikacji naukowych, wykładowca botaniki leśnej i ekologii ogólnej na Wydziale Leśnym. Przewodniczący Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, członek rad parków narodowych: Babiogórskiego i Roztoczańskiego.


Jan Bodziarczyk

Jan Bodziarczyk - dr hab. inż. Główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z ekologią roślin, strukturą i dynamiką zbiorowisk leśnych oraz ochroną przyrody. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Członek Rad Naukowych Pienińskiego i Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Małopolskiego oraz Podkarpackiego. Redaktor czasopisma Pieniny-Przyroda i Człowiek. Wykłada przedmiot Ochrona Przyrody na Wydziale Leśnym oraz na Architekturze Krajobrazu UR w Krakowie, prowadzi zajęcia z botaniki leśnej i fitosocjologii. Zaangażowany w prowadzenie i organizowanie zajęć na Podyplomowych Studiach Ochrony Przyrody im. Prof. Stefana Myczkowskiego.


Magdalena Frączek

Magdalena Frączek - dr inż. Prowadzi zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej, botaniki, dendrologii i fitosocjologii na Wydziale Leśnym. Kieruje Studiami Podyplomowymi Edukacja Przyrodniczo-Leśna, wykłada na Studiach Podyplomowych Ochrona Przyrody im. prof. Stefana Myczkowskiego. Współpracuje z Lasami Państwowymi, parkami narodowymi i krajobrazowymi, prowadzi warsztaty przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Główne zainteresowania naukowe to edukacja leśna i ekologia roślin.


Adam Tofilski

Adam Tofilski - prof. dr hab., entomolog, pracujący głównie z pszczołą miodną. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w 1994 roku. Na tej samej uczelni, w 2001 roku uzyskał stopień doktora. Profesorem nauk rolniczych został w 2019 roku. Obecnie pracuje w Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, Wydziału Hodowli i Biologii, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jego główne zainteresowania to biologia i zachowania pszczoły miodnej.


Krystyna Czekońska

Krystyna Czekońska - prof. dr hab. inż., pracownik naukowy Katedry Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Ukończyła Wydział Zootechniki Akademii Rolniczej w Krakowie. Doktoryzowała się na Wydziale Ogrodniczym tej samej uczelni, tam też uzyskała stopień dra habilitowanego. Profesorem nauk rolniczych została w 2013 roku. Interesuje się głównie biologią, użytkowaniem, hodowlą, żywieniem i zdrowiem pszczoły miodnej.


Hajnalka Szentgyörgyi

Hajnalka Szentgyörgyi - dr hab. biolog, absolwent i pracownik Instytutu Botaniki, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują biologię pszczół i ekologię zapylania, w tym w szczególności wpływ krajobrazu oraz różnych zanieczyszczeń na zapylacze i na jakość zapylania. Autorka prawie trzydziestu prac naukowych oraz ośmiu rozdziałów książkowych. Jest ekspertem i współautorem Raportu IPBES przygotowanego pod patronatem ONZ w 2016 r. na temat „Zapylaczy, zapylania i produkcji żywności” oraz współautorem Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających wydanym w 2018 r.


Andrzej Oleksa

Andrzej Oleksa - dr hab., biolog, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzował się na tej samej uczelni. Pracę zawodową rozpoczął na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w 2003 roku i nadal tam pozostaje. Jego zainteresowania naukowe obejmują biologiczne podstawy ochrony przyrody, w tym między innymi zagadnienia związane z monitoringiem przyrodniczym, ekologią i genetyką populacyjną. Obiektem badań są owady, w tym głównie chrząszcze saproksyliczne i pszczoły. Ostatnio wiodącym tematem prac jest genetyka konserwatorska pszczoły miodnej. Więcej o badaniach można znaleźć na stronie reserchgate.net


Maria Zoń

Maria Zoń - doktor nauk weterynaryjnych, absolwentka Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie. W roku 2004 ukończyła studia specjalizacyjne z zakresu chorób owadów użytkowych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach oraz szkolenie dla lekarzy weterynarii: „Podstawowe zasady diagnostyki, zwalczania i profilaktyki chorób czerwia i pszczół w świetle dyrektyw unijnych i aktów prawnych obowiązujących w kraju." PIW Puławy. Jest czynnie praktykującym lekarzem weterynarii, oraz wykładowcą na studiach medycyny weterynaryjnej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie. Specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu, profilaktyce chorób inwazyjnych i nieinwazyjnych pszczół. Prowadzi przeglądy pasiek jako Urzędowy Lekarz Weterynarii wyznaczony przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną.


Paweł Chorbiński

Paweł Chorbiński - dr hab. nauk weterynaryjnych, prof. nadzw. w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1997 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób owadów użytkowych, a w roku 2008 został powołany na Krajowego Kierownika Specjalizacji „Choroby Owadów Użytkowych”. Jest uznanym specjalistą w zakresie chorób owadów użytkowych.


Wojciech Szewczyk

Dr hab. inż. Wojciech Szewczyk - Profesor Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Agroekologii i Produkcji Rolniczej.

Łąkarz, którego większość pracy badawczej jest związana z trwałymi i przemiennymi użytkami zielonymi w aspekcie produkcyjnym i poza produkcyjnym. Obiektem zainteresowań naukowych są m.in. „usługi ekosystemowe” użytków rolnych, zwłaszcza terenów trwale zadarnionych - od naturalnych i półnaturalnych muraw oligo i mezotroficznych po intensywne trawniki sportowe.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, autor, koordynator i prowadzący wielu programów dydaktycznych (m.in.: Przyrodnicza rola użytków zielonych, Gospodarka rolna w rejonach górzystych, Środowiskowe funkcje użytków rolnych, Utrzymanie terenów zielonych). Prywatnie także działkowicz i pszczelarz.


Jerzy Demetraki-Paleolog

Jerzy Demetraki-Paleolog - prof. dr hab., absolwent i pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, obecnie kierownik Katedry Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa. Interesuje się szeroko pojętym pszczelnictwem, genetyką środowiskową, w tym genetyką i hodowlą pszczół, metodologią nauk przyrodniczych i bioetyką.


Krzysztof Chmielowiec

Krzysztof Chmielowiec - lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie. W 2007 r. ukończył studia specjalizacyjne z zakresu „Higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, natomiast w 2017 r. szkolenie dla lekarzy weterynarii „Choroby pszczół w kontekście właściwego zarządzania rodzinami pszczelimi” w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego w Puławach. Od 2002 r. pracuje w Inspekcji Weterynaryjnej, a od 2021 r. pełni funkcję Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie. Współpracuje z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Krakowie oraz z kołami pszczelarskimi z terenu miasta Krakowa i powiatu krakowskiego. Interesuje się mikrobiologią, zdrową żywnością oraz muzyką Fryderyka Chopina.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK